จุดประกาย

ภาษาอังกฤษ


v spark
คำอธิบาย: ทำให้เกิดความหวังหรือความคิดที่เริ่มจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: inspire , provoke , stimulate , trigger (off) , precipitate
ตัวอย่างประโยค: ครูเป็นคนจุดประกายให้เขาทำตามฝันที่เขาตั้งใจไว้