จุดบกพร่อง

ภาษาอังกฤษ


n disadvantage
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อด้อย , ข้อผิดพลาด , จุดอ่อน , ข้อตำหนิ
คำที่เกี่ยวข้อง: fault , defect
คำตรงข้าม: ข้อดี
n defect
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย , จุดด้อย , ข้อด้อย
คำที่เกี่ยวข้อง: blemish , deficiency , shortcoming , flaw , fault
n error
ความหมายเหมือนกับ: ข้อบกพร่อง , ข้อเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: mistake , blunder , failing , bungle