จุดน้ำค้าง

ภาษาอังกฤษ


n dew point
คำอธิบาย: อุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศเกิดการอิ่มตัวและเริ่มควบแน่นเป็นหยดน้ำ