จุดทศนิยม

ภาษาอังกฤษ


n decimal point
คำอธิบาย: จุดที่ใส่หลังจำนวนเต็มและหน้าเศษตามวิธีทำเลขแบบทศนิยม
หน่วยนับ: จุด
คำที่เกี่ยวข้อง: dot in a decimal number
ตัวอย่างประโยค: การพิมพ์เครื่องหมายหรือจุดทศนิยมไม่เป็นที่นิยมนำไปใช้ในงานธุรกิจ