จุดตั้งต้น

ภาษาอังกฤษ


n beginning
ความหมายเหมือนกับ: จุดเริ่มต้น , จุดแรกเริ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: origin , starting point , initiation , outset , birth , start
n starting point
ความหมายเหมือนกับ: จุดกำเนิด , จุดเริ่ม , จุดเริ่มแรก
คำที่เกี่ยวข้อง: source , beginning point
คำตรงข้าม: จุดสิ้นสุด , จุดจบ