จุดดี

ภาษาอังกฤษ


n good point
ความหมายเหมือนกับ: ข้อดี , จุดเด่น , จุดแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: strength , advantage , benefit
คำตรงข้าม: จุดด้อย , ข้อด้อย , จุดอ่อน
ตัวอย่างประโยค: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน