จุดขาย

ภาษาอังกฤษ


n selling point
คำอธิบาย: คุณสมบัติที่ทำให้คนต้องการซื้อสินค้าและบริการนั้นๆ
หน่วยนับ: จุด
ตัวอย่างประโยค: พรรคที่ได้รับความสนใจมากที่สุดย่อมไม่พ้นพรรคที่มีจุดขายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน