จุฑาธิปไตย

ภาษาอังกฤษ


n king
หน่วยนับ: พระองค์
ความหมายเหมือนกับ: พระเจ้าแผ่นดิน , พระมหากษัตริย์