จุกช่องล้อมวง

ภาษาอังกฤษ


v encircle an area and close the entrance for protection
คำอธิบาย: ปิดทางเข้าออก เพื่ออารักขากษัตริย์ในเวลาเสด็จประพาส