จุกชี

ภาษาอังกฤษ


n plaster base of a Buddha image