จึง

ภาษาอังกฤษ


adv then
คำอธิบาย: คำสำหรับต่อความแสดงคำกิริยาที่กระทำภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: จึ่ง , แล้วจึง , แล้วก็
คำที่เกี่ยวข้อง: therefore , consequently , accordingly
ตัวอย่างประโยค: เมื่อทำงานเสร็จ พนักงานจึงกลับบ้าน