จี๊ป

ภาษาอังกฤษ


n jeep
คำอธิบาย: ชื่อรถยนต์ที่ใช้ในทางทุรกันดาร
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถจี๊ป , จิ๊บ
ตัวอย่างประโยค: นายอำเภอสั่งให้เอาจี๊ปเล็กเข้าหมู่บ้านสองคัน