จีวร

ภาษาอังกฤษ


n robe (of a Buddhist monk)
คำอธิบาย: เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา
หน่วยนับ: ผืน
ความหมายเหมือนกับ: ผ้าจีวร
คำที่เกี่ยวข้อง: yellow robe
ตัวอย่างประโยค: พระเริ่มออกบิณฑบาต มองเห็นจีวรสีเหลืองอยู่ลิบๆ