จีนแดง

ภาษาอังกฤษ


n Red China
ความหมายเหมือนกับ: จีนคอมมิวนิสต์
คำที่เกี่ยวข้อง: People´s Republic of China
ตัวอย่างประโยค: เขารวมกลุ่มกันเพื่อค้าขายกับจีนแดง