จีน

ภาษาอังกฤษ


n China
คำอธิบาย: ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย
ความหมายเหมือนกับ: เมืองจีน , ประเทศจีน
ตัวอย่างประโยค: ปัญญาชนเหล่านี้ได้เป็นแกนกลางของการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในจีน