จิ๊ด

ภาษาอังกฤษ


adj small
ความหมายเหมือนกับ: กระจิริด , จ้อย , น้อย , เล็ก
คำที่เกี่ยวข้อง: tiny , little , diminutive , minute , puny , wee , pygmy