จิ้มลิ้มพริ้มเพรา

ภาษาอังกฤษ


v be pretty
ความหมายเหมือนกับ: พริ้มเพรา
คำที่เกี่ยวข้อง: be graceful , be beautiful , be good-looking , be lovely , be handsome , be elegant
v be pretty
ความหมายเหมือนกับ: พริ้มพราย , แฉล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be graceful , be good-looking , be lovely , be handsome , be elegant , be nice-looking
adj beaming
ความหมายเหมือนกับ: พริ้มเพรา , แฉล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: shining , enchanting , charming , lovely
adj beaming
ความหมายเหมือนกับ: พริ้มเพรา , แฉล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: shining , enchanting , charming , lovely