จินตภาพ

ภาษาอังกฤษ


n image
คำอธิบาย: ภาพที่เกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดว่าควรจะเป็นเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ภาพลักษณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: dream , mental picture
ตัวอย่างประโยค: บทร้องของหนังใหญ่ต้องดำเนินไปอย่างมีลีลา ที่จะให้ผู้ชมบังเกิดจินตภาพคล้อยตามอย่างเพลิดเพลินสนุกสนาน