จินตนา

ภาษาอังกฤษ


v imagine
ความหมายเหมือนกับ: ฝัน , นึกคิด , วาดภาพ , จินตนาการ
คำที่เกี่ยวข้อง: dream , think , fancy