จินตกวี

ภาษาอังกฤษ


n poet
คำอธิบาย: ผู้สามารถในการแต่งร้อยกรองตามความคิดของตน
หน่วยนับ: คน, ท่าน
ความหมายเหมือนกับ: กวี
คำที่เกี่ยวข้อง: bard
ตัวอย่างประโยค: ท่านผู้นี้เป็นกวีร่วมสมัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น จินตกวี ผู้ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในด้านวรรณศิลป์และทัศนศิลป์