จินดามณี

ภาษาอังกฤษ


n the first Thai textbook
คำอธิบาย: ชื่อตำราหนังสือไทยของพระโหราธิบดี ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
หน่วยนับ: เล่ม
ตัวอย่างประโยค: จินดามณีจะมีขึ้นไม่ได้หากปราศจากการศึกษาตัวบทวรรณคดีในวิถีชีวิตของปัจเจกชน
n wishful gem
คำอธิบาย: แก้วอันให้ผลแก่เจ้าของตามใจนึก
ความหมายเหมือนกับ: แก้วสารพัดนึก
คำที่เกี่ยวข้อง: wishful stone , supreme object of alchemy