จิตใจต่ำทราม

ภาษาอังกฤษ


v have wicked intentions
ความหมายเหมือนกับ: ใจชั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: harbour evil intentions , be wicked
adj wicked
ความหมายเหมือนกับ: ใจชั่ว
คำที่เกี่ยวข้อง: evil , immoral , ungodly , bad , depraved