จิตเวชศาสตร์

ภาษาอังกฤษ


n psychiatry
คำอธิบาย: วิชาแพทย์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับการศึกษา การตรวจรักษาและป้องกันโรคของจิตใจ
ความหมายเหมือนกับ: จิตเวช
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันทางการแพทย์ก็ยอมรับแล้วว่า การติดยาเสพติดนั้นเป็นเรื่องของจิตเวชศาสตร์