จิตเวช

ภาษาอังกฤษ


n psychiatry
ความหมายเหมือนกับ: จิตเวชศาสตร์
ตัวอย่างประโยค: จิตแพทย์กล่าวถึงความผิดปกติทางจิตเวชในเด็กซึ่งมีปัจจัยจากโครงสร้างจิตใจของเด็กเองและสิ่งแวดล้อม