จิตหลอน

ภาษาอังกฤษ


n hallucination
คำอธิบาย: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
ตัวอย่างประโยค: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย