จิตสำนึก

ภาษาอังกฤษ


n conscious
คำอธิบาย: ภาวะที่จิตตื่นและรู้สึกตัวสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัส ทั้ง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยกาย
ตัวอย่างประโยค: จิตสำนึกคอยย้ำเตือนมิให้เขาทำความชั่ว