จิตวิเคราะห์

ภาษาอังกฤษ


n psychoanalysis
คำอธิบาย: ทฤษฎีที่อธิบายพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยผู้ใหญ่ ในด้านลักษณะความขัดแย้งของแรงจูงใจ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต
ตัวอย่างประโยค: ฟรอยด์ใช้หลักจิตวิเคราะห์อธิบายพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นตอนต้น