จิตวิสัย

ภาษาอังกฤษ


n subjective
คำอธิบาย: การสอบแบบที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
ความหมายเหมือนกับ: อัตนัย
คำตรงข้าม: ปรนัย