จิตวิทยาสังคม

ภาษาอังกฤษ


n social psychology
คำอธิบาย: สาขาของจิตวิทยาที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของกลุ่มคนชนที่มีต่อปรากฏการณ์ ต่างๆ ทางสังคม เพื่อสรุปเป็นกฎเกณฑ์สำหรับใช้พยากรณ์และควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มชนนั้นๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: behavior of groups