จิตรกรรมร่วมสมัย

ภาษาอังกฤษ


n contemporary mural
คำอธิบาย: ภาพจิตรกรรมที่แสดงลักษณะของสมัยปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค: คณะศิลปกรรมจัดแสดงภาพจิตรกรรม ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นจิตรกรรมร่วมสมัยเกือบทั้งหมด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top