จิตภาพ

ภาษาอังกฤษ


n mentality
คำอธิบาย: ลักษณะทั่วไปของจิตที่แสดงให้เห็นเด่นชัด, บางที่ใช้หมายถึง วิสัยสามารถของจิต
คำที่เกี่ยวข้อง: perceptual framework
ตัวอย่างประโยค: การวิเคราะห์พฤติกรรมของมนุษย์จะต้องดูปัจจัยที่สำคัญๆ อันได้แก่ จิตภาพ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ และทัศนคติ เป็นต้น