จิตฟั่นเฟือน

ภาษาอังกฤษ


n mental deficiency
คำตรงข้าม: จิตปกติ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top