จิตฟั่นเฟือน

ภาษาอังกฤษ


n mental deficiency
คำตรงข้าม: จิตปกติ