จิตปรวนแปร

ภาษาอังกฤษ


n mental disorder
คำตรงข้าม: จิตปกติ