จิตบำบัด

ภาษาอังกฤษ


n psychotherapy
คำอธิบาย: วิธีรักษาผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาทางด้านจิตใจด้วยวิธีการที่จิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยาสนทนากับผู้ที่มารับการรักษา เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของโรคหรือปัญหาแล้วหาทางแก้ไข
คำที่เกี่ยวข้อง: psychological treatment of mental disorders
ตัวอย่างประโยค: คนไข้ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีจิตบำบัด