จิตบกพร่อง

ภาษาอังกฤษ


n mental deficiency
คำอธิบาย: การที่บุคคลมีจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไป
ความหมายเหมือนกับ: จิตฟั่นเฟือน
คำตรงข้าม: จิตปกติ
ตัวอย่างประโยค: เขามีจิตบกพร่องจริง แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะจำอะไรไม่ได้เลย