จิตนิยม

ภาษาอังกฤษ


n idealism
คำอธิบาย: ลัทธิที่เชื่อว่าจิตเท่านั้นเป็นความจริงขั้นสูงสุด วัตถุทั้งหลายเป็นเพียงสิ่งที่จิตคิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค: จิตนิยมมีทรรศนะร่วมกันว่าจิตมีความเป็นจริงสูงสุด