จิต

ภาษาอังกฤษ


n mind
คำอธิบาย: สิ่งที่มีหน้าที่รู้ คิด และนึก
หน่วยนับ: ดวง
ความหมายเหมือนกับ: ใจ , จิตใจ , ความคิด
คำที่เกี่ยวข้อง: heart , thoughts
ตัวอย่างประโยค: ระบบของสังคมและวัฒนธรรมแต่ละสังคมมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางจิต