จำไม่ได้

ภาษาอังกฤษ


v disremember
ความหมายเหมือนกับ: คิดไม่ออก
คำที่เกี่ยวข้อง: forget , be unable to remember
คำตรงข้าม: นึกได้ , จำได้ , นึกออก