จำแนกแยกแยะ

ภาษาอังกฤษ


v sort out
ความหมายเหมือนกับ: แยก , แยกแยะ , แบ่งแยก
คำที่เกี่ยวข้อง: digest , separate , segregate , sift
ตัวอย่างประโยค: นักวิชาการได้จำแนกแยกแยะประเภทของผ้าทอพื้นบ้านของกลุ่มคนไทกลุ่มต่างๆ ไว้