จำแนกประเภท

ภาษาอังกฤษ


v classify
คำอธิบาย: แบ่งแยกออกเป็นชนิด หมู่ หรือเหล่า
ความหมายเหมือนกับ: แยกประเภท , แบ่งประเภท , จำแนก , จัดประเภท , แยกชนิด , แบ่งพวก
คำที่เกี่ยวข้อง: divide , group , sort , categorize
คำตรงข้าม: รวมประเภท
ตัวอย่างประโยค: เราจำแนกประเภทฐานข้อมูล โดยคำนึงถึงการใช้งานเป็นหลัก