จำเริญ

ภาษาอังกฤษ


v prosper
ความหมายเหมือนกับ: เติบโต , งอกงาม , มากขึ้น , สมบูรณ์ , เจริญ
คำที่เกี่ยวข้อง: thrive , flourish , be successful
ตัวอย่างประโยค: ปัจจัย 4 มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสังคมหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจของชาติให้จำเริญรุดหน้ามาได้