จำเพาะ

ภาษาอังกฤษ


v be particular
ความหมายเหมือนกับ: ุเฉพาะ , เจาะจง , บังเอิญ , เฉพาะเจาะจง
คำที่เกี่ยวข้อง: be specific , be limited
ตัวอย่างประโยค: ทำไมผู้อำนวยการถึงจำเพาะเลือกคุณยุวดีไปรับตำแหน่งเลขานุการิณี