จำเจ

ภาษาอังกฤษ


adv repeatedly
ความหมายเหมือนกับ: บ่อยๆ , ซ้ำซาก , เนืองๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: routinely , regularly
ตัวอย่างประโยค: ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
v be monotonous
ความหมายเหมือนกับ: เนืองๆ , บ่อยๆ , ซ้ำซาก
คำที่เกี่ยวข้อง: be tedious , be repetitious and uninteresting
คำตรงข้าม: แปลกใหม่
ตัวอย่างประโยค: ชีวิตครูค่อนข้างจะจำเจมีผลทำให้ครูใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างไม่มีแรงผลักดัน