จำรัส

ภาษาอังกฤษ


v be brilliant
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , รุ่งเรือง , สว่าง , จรัส
คำที่เกี่ยวข้อง: radiant , be bright , be shining
คำตรงข้าม: มืด