จำปี

ภาษาอังกฤษ


n White Champaka
คำอธิบาย: ชื่อต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ดอกสีขาวคล้ายดอกจำปา แต่กลีบเล็กและหนากว่า บางพันธุ์มีสีนวลหรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเย็น
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ตัวอย่างประโยค: ป้าลูบหัวผกาจนดอกจำปีที่ทัดไว้ริมหูร่วงลงดิน

คำที่มี "จำปี" ในคำ


งานประจำปี n annual fair
คำอธิบาย: งานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานปี
ตัวอย่างประโยค: งานประจำปีของท้องถิ่นมักจะจัดขึ้นปีละครั้งในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันของแต่ละปี

ประจำปี adj yearly
คำอธิบาย: ที่กำหนดให้มีเป็นประจำทุกปี
ความหมายเหมือนกับ: รายปี
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนจะจัดงานประจำปีขึ้นภายในโรงเรียนราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม

รายงานประจำปี n annual report
คำอธิบาย: รายงานที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
หน่วยนับ: ฉบับ
ตัวอย่างประโยค: สถาบันอุดมศึกษาจัดทำรายงานประจำปีเพื่อแสดงถึงสัมฤทธิ์ผลในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

เงินประจำปี n annuity
ความหมายเหมือนกับ: เงินรายปี

เงินประจำปี n annuity
ความหมายเหมือนกับ: เงินปีค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top