จำนวนเชิงซ้อน

ภาษาอังกฤษ


n complex number
คำอธิบาย: จำนวนที่มีองค์ประกอบ 2 ส่วน
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ครูจะสอนเรื่องจำนวนเชิงซ้อน