จำนวนอตรรกยะ

ภาษาอังกฤษ


n irrational number
คำอธิบาย: จำนวนที่สามารถเขียนให้เป็นรูปทศนิยมไม่รู้จบประเภทไม่ซ้ำได้
หน่วยนับ: จำนวน
ตัวอย่างประโยค: จำนวนอตรรกยะเป็นสับเซตของจำนวนจริง