จำนวนจินตภาพ

ภาษาอังกฤษ


n imaginary number
คำอธิบาย: จำนวนที่เกิดจากนักคณิตศาสตร์พยายามที่จะแก้ไขปัญหาในการหาค่า x จากสมการ x2 + 1 = 0