จำนง

ภาษาอังกฤษ


v desire
ความหมายเหมือนกับ: ประสงค์ , มุ่งหวัง , ตั้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: wish , want , intend
ตัวอย่างประโยค: ข้าพเจ้าต้องเดินธุระจัดส่งหนังสือไปให้น้าสนิทตามจำนงของท่าน

คำที่มี "จำนง" ในคำ


แสดงเจตจำนง v aim at
ความหมายเหมือนกับ: บอกเจตนา , แสดงเจตนา

เจตจำนง n intention
ความหมายเหมือนกับ: ความตั้งใจ , ความมุ่งหมาย , ความจงใจ , เจตนารมณ์
ตัวอย่างประโยค: ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF

ความจำนง n aim
ความหมายเหมือนกับ: ความประสงค์ , ความต้องการ
ตัวอย่างประโยค: มีนักศึกษายื่นความจำนงฝึกงานอยู่ 3 คน

แสดงความจำนง v express (one´s) desire
คำอธิบาย: บอกให้รู้ความประสงค์หรือความมุ่งหวังตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศว่าให้บรรดาข้าราชการทั้งครูและพลเรือน ที่อยากจะไปอยู่ตรงไหน แสดงความจำนง และส่งใบสมัครไปที่คณะกรรมการ

แสดงความจำนง v express (one´s) desire
คำอธิบาย: บอกให้รู้ความประสงค์หรือความมุ่งหวังตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: มีการประกาศว่าให้บรรดาข้าราชการทั้งครูและพลเรือน ที่อยากจะไปอยู่ตรงไหน แสดงความจำนง และส่งใบสมัครไปที่คณะกรรมการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top