จำต้อง

ภาษาอังกฤษ


aux must
ความหมายเหมือนกับ: ต้อง , จำเป็นต้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: need , have to , be obliged , be compelled
ตัวอย่างประโยค: ทหารจำต้องจากครอบครัวเพื่อไปรับใช้ประเทศชาติ